Bijsluiter verdovingen

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

[wpseo_breadcrumb]

Bijsluiter

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

1. Wat is LONCARTI 40/0,01 MG/ML oplossing voor injectie en waarvoor wordt het gebruikt

LONCARTI 40/0,01 mg/ml oplossing voor injectie is een lokaal amide-anestheticum dat in de tandartsenpraktijk wordt gebruikt voor lokale anesthesie en met name is geïndiceerd voor meer gecompliceerde procedures waarbij langdurige anesthesie nodig is.

2. Wat u moet weten voordat u LONCARTI 40/0,01 MG/ML oplossing voor injectie gebruikt

Gebruik LONCARTI 40/0,01 mg/ml oplossing voor injectie niet:

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor articaïne, epinefrine of voor één van de andere bestanddelen van LONCARTI 40/0,01 mg/ml.

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor lokale amide-anesthetica.

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor sulfiet.

Als u lijdt aan ernstige hypotensie (lage bloeddruk).

Als u een afwijking aan cholinesteraseactiviteit (het enzym dat articaïnehydrochloride metaboliseert) heeft.

Als u lijdt aan hemorragische diathese (verhoogde bloedingsneiging).

Als de injectieplek ontstoken is.

Als u monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers) of tricyclische antidepressiva (geneesmiddelen die

worden gebruikt voor het behandelen van depressie) gebruikt.

Als u lijdt aan ernstige astmatische bronchitis.

Als u hartcondities heeft, zoals:

– verminderde geleiding van elektrische impulsen in het hart, zoals graad II of III AV-blok (een blokkering die de hartboezem of kamer van het hart aantast) of bradycardie (een trage hartslag).

– acute hartinsufficiëntie (hartfalen).

– instabiele angina (spanning in de borst).

– recent myocard-infarct (hartaanval).

– recente coronaire arteriële bypasschirurgie.

– moeilijk te genezen aritmieën (verandering van hartslag) en hoge frequentie (zeer vaak) voortdurende aritmieën (voortdurende verandering van hartslag).

– paradoxale atriale tachycardie (verhoogde hartslag tijdens aanvallen).

– ernstige onbehandelde of ongecontroleerde hypertensie (hoge bloeddruk).

– onbehandeld of ongecontroleerd congestief hartfalen (falen van hartfunctie).

LONCARTI 40/0,01 mg/ml dient niet te worden gebruikt bij kinderen onder de 4 jaar.

Wees extra voorzichtig met LONCARTI 40/0,01 mg/ml oplossing voor injectie:

Als u lijdt aan ernstige verslechtering van renale (nier) functie.

Als u lijdt of heeft geleden aan epilepsie.

Wanneer u lijdt aan:

– angina (spanning in de borst).

– arteriosclerose (verharding van de aderen).

– aanzienlijke verslechtering van bloedstolling.

– thyrotoxicose (overactieve schildklieren).

– nauwe-kamerhoekglaucoom (verlies van gezichtsvermogen als gevolg van verval van het netvlies).

– diabetes mellitus (metabolische ziekte die excessief glucose in het bloed veroorzaakt).

– longziekten, met name allergische astma.

– feochromocytoom (een type tumor in de kern van de bijnieren).

– leverziekten.

– verminderde vaatfunctie (verslechtering van functionering van bloedvaten).

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

U dient uw tandarts te informeren wanneer u één van de volgende geneesmiddelen neemt, daar deze het effect van LONCARTI 40/0,01 mg/ml kunnen veranderen:

– Fenothiazinen (geneesmiddelen voor het behandelen van psychotische stoornissen).

– MAO-remmers of tricyclische antidepressiva (geneesmiddelen die worden gebruikt voor het behandelen van depressie).

– niet-cardioselectieve bèta-blokkers (geneesmiddelen voor het behandelen van hoge bloeddruk).

– bloedstollingsremmers (medicatie die gebruikt wordt om de vorming van bloedstolsels te voorkomen, zoals heparine en acetylsalicylzuur).

– halothaan (anesthetische medicatie die wordt geïnhaleerd).

– anti-aritmische geneesmiddelen (geneesmiddelen gebruikt voor het reguleren van de hartslag)

U dient uw tandarts te informeren als u orale geneesmiddelen neemt voor het behandelen van diabetes daar epinefrine (één van de ingrediënten in LONCARTI 40/0,01 mg/ml) het effect van dit type geneesmiddelen kan reduceren.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Er is geen klinische ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel tijdens zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding beschikbaar.

Wanneer u zwanger bent of denkt dat u zwanger kunt zijn, informeer dan uw tandarts daar LONCARTI 40/0,01 mg/ml alleen tijdens zwangerschap mag worden toegediend indien geadviseerd door uw tandarts.

Het is niet bekend of articaïne en de metabolieten daarvan worden uitgescheiden in moedermelk. Moeders die borstvoeding geven dienen de eerste afgegeven melk na anesthesie met articaïne weg te gooien.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

De tandarts dient individueel de veiligheidsrisico’s van de patiënt bij het besturen van een voertuig of het gebruik van machines te bepalen. De patiënt mag de praktijk niet verlaten tot tenminste 30 minuten zijn verstreken na het geven van de injectie.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van LONCARTI 40/0,01 mg/ml oplossing voor injectie

Daar dit geneesmiddel metabisulfiet bevat, kan het in zeldzame gevallen ernstige overgevoeligheid (allergische reacties) en bronchospasme (plotseling gevoel te stikken) veroorzaken. Dit medicinale product bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, met andere woorden

is vrijwel ‘natriumvrij’.

Informatie voor atleten

Er bestaat een mogelijkheid van een positief resultaat bij dopingcontroletests voor atleten.

3. Hoe wordt LONCARTI 40/0,01 MG/ML oplossing voor injectie gebruikt

Uw tandarts zal de dosis van LONCARTI uitkiezen die voor u geschikt is. In ieder geval zal uw tandarts het kleinst mogelijke volume van vloeistof gebruiken dat zal leiden naar een effectieve verdoving.

Volwassenen

Voor routine tandextracties, is de normale dosis 1,8 ml LONCARTI per tand. Bij extractie van de lagere premolaren kan het zijn dat een tweede injectie van 1 tot 1,8 ml nodig

is.

Voor sneden of hechten in uw gehemelte, zal uw tandarts 0,1 ml per snee of punctuur met de naald gebruiken.

Voor behandeling van dentale holten of het voorbereiden van kronen, zal uw tandarts normaalgesproken tussen 0,5 en 1,8 ml LONCARTI gebruiken.

Voor chirurgische operaties zal de dosis variëren en afhankelijk zijn van het type interventie, de tijdsduur en uw omstandigheden.

De maximale dosis is 0,175 ml LONCARTI per kg lichaamsgewicht.

Kinderen

Voor kinderen die tussen de 20 en 30 kg wegen, zal de tandarts normaalgesproken 0,25 tot 1 ml LONCARTI gebruiken.

Voor kinderen die tussen de 30 en 45 kg wegen, zal de tandarts normaalgesproken 0,5 tot 2 ml LONCARTI gebruiken.

De maximale dosis is 0,175 ml LONCARTI per kg lichaamsgewicht.

LONCARTI 40/0,01 mg/ml dient niet te worden gebruikt bij kinderen onder de 4 jaar.

Ouderen en patiënten met een verminderde nier of leverfunctie, een verminderde algemene conditie, angina pectoris of arteriosclerose.

Uw tandarts zal een lagere dosis LONCARTI gebruiken.

Wat u moet doen als u meer van LONCARTI 40/0,01 mg/ml oplossing voor injectie heeft gebruikt dan u zou mogen

Een overdosis van LONCARTI 40/0,01 mg/ml kan de volgende symptomen veroorzaken:

Symptomen als gevolg van articaïne (een van de ingrediënten ervan):

Lichte symptomen: metaalsmaak in de mond, tinnitus (oorsuizingen), duizeligheid, misselijkheid, braken, rusteloosheid, angst en snellere ademhaling.

Ernstigere symptomen: slaperigheid, verwardheid, trilling, spierkrampen, tonisch-klonische aanvallen(toevallen/stuipen), coma en ernstige ademhalingsproblemen.

Symptomen met ernstige effecten op het hart: verlaagde bloeddruk, stoornissen in geleiding van impulsen in het hart (geleidingsveranderingen), verlaagde hartslag en hartstilstand.

Symptomen als gevolg van adrenaline (een van de ingrediënten ervan):

Lichte symptomen: rood aanlopen, zweten en migraine-achtige hoofdpijn. Symptomen met ernstige effecten op het hart: verhoogde bloeddruk, verhoogde hartslag, pijn op de borst en hartstilstand. Wanneer u direct of korte tijd na de toediening van LONCARTI 40/0,01 mg/ml een van deze symptomen opmerkt, informeer dan onmiddellijk uw tandarts.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan LONCARTI 40/0,01 mg/ml bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Hartaandoeningen en bloedvatstelselaandoeningen:

Zelden: (1 tot 10 van 10.000 gebruikers)

Verlaagde hartslag, daling in de bloeddruk, stoornissen in geleiding van impulsen in het hart(geleidingsveranderingen), asystolie (geen of onvoldoende samentrekking van de hartspier), bradycardie (verminderde hartslag), cardiovasculair (hart- en bloedcirculatie) arrest. Rood aanlopen, zweten, verhoogde polsslag, migraine-achtige hoofdpijn, verhoogde bloeddruk, angina(spanning in de borst), snellere hartslag, cardiovasculair arrest (hart- en circulatiestops), zwelling van de schildklieren (ophoping van water).

Zenuwstelselaandoeningen:

Zelden: (1 tot 10 van 10.000 gebruikers)

Metaalsmaak in de mond, tinnitus (oorsuizingen), duizeligheid, misselijkheid, braken, rusteloosheid, angst, geeuwen, beven, nervositeit, nystagmus (ongecontroleerde oogbeweging), logorroe (ziekelijke praatzucht), hoofdpijn, snellere ademhaling, paresthesie (tintelend gevoel en verlies van gevoel) in lippen, tong of beide, gezichtsverlamming (van gezichtsspieren). Wanneer u een van deze symptomen opmerkt, dient u uw tandarts te informeren zodat elke verslechtering kan worden voorkomen. Slaperigheid, verwardheid, trilling, spierkrampen, tonisch-klonische aanvallen (toevallen/stuipen), coma en ernstig stoppen met ademhalen.

Zeer zelden: (minder dan 1 van 10.000 gebruikers)

Aanhoudende hypo-esthesie (verminderde gevoeligheid) en verlies van smaakvermogen na verdoving tijdens tandheelkundige ingrepen waarbij de tanden in de onderkaak zijn betrokken.

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en medianstinumaandoeningen:

Zelden: (1 tot 10 van 10.000 gebruikers)

Versnelde ademhaling en vervolgens verminderde ademhaling, hetgeen kan leiden tot stoppen met ademhalen.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:

Zeer zelden: (minder dan 1 van 10.000 gebruikers)

Uitslag (steken), pruritus (jeuk), oedemateuze pruritus (zwelling met jeuk), erytheem (rood worden van de huid), evenals misselijkheid, braken, diarree, snakken naar adem, acute astma-aanval, verlies van bewustzijn of anafylactische shock (extreme allergische reactie).

Wanneer u allergisch bent voor prilocaïne kunt u ook een allergische reactie hebben op LONCARTI 40/0,01 mg/ml.

Informeer uw tandarts wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor articaïnehydrochloride of andere lokale amide-anesthetica, alvorens u begint met de behandeling zodat hij/zij een ander lokaal anestheticum kan selecteren.

De toediening van grote doses articaïne kan methemoglobinemie (een bloedstoornis) veroorzaken bij

patiënten met subklinische methemoglobinemie. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u LONCARTI 40/0,01 MG/ML oplossing voor injectie

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik LONCARTI 40/0,01mg/ml oplossing voor injectie niet na de vervaldatum die op het karton en het patroon staat na EXP. De vervaldatum refereert naar de laatste dag van die maand.

Bewaar het patroon in de buitenste verpakking om deze tegen licht te beschermen. Bewaren bij temperaturen onder 30°C.

Gebruik LONCARTI 40/0,01 mg/ml oplossing voor injectie niet wanneer er zichtbare tekenen van bederf zijn.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat LONCARTI 40/0,01 mg/ml oplossing voor injectie

– De werkzame bestanddelen zijn articaïne (hydrochloride) en epinefrine (tartraat)

– De andere bestanddelen zijn natriummetabisulfiet (E223), natriumchloride, zoutzuur (pH-afsteller), natriumhydroxide-oplossing (pH-afsteller), water voor injecties

Hoe ziet LONCARTI 40/0,01 mg/ml oplossing voor injectie er uit en wat is de inhoud van de verpakking

LONCARTI 40/0,01 mg/ml is een kleurloze en doorzichtige oplossing voor injectie.

Verpakkingen met 50 en 100 patronen van elk 1,8 ml.

Niet alle verpakkingsmaten worden verhandeld.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Inibsa Dental S.L.U

Ctra. Sabadell a Granollers, km. 14,5

08185 Lliçà de Vall, Barcelona

Spanje

Fabrikant

Laboratorios INIBSA, S.A.

Ctra. Sabadell a Granollers, km 14,5

08185 Lliçà de Vall (Barcelona)

Spanje

In het register ingeschreven onder

RVG 102892

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België Dentocaine 40/0.01mg/ml

solution injectable

Bulgarije Dentocaine 40/0.01mg/ml

инжекционен разтвор

Cyprus Dentocaine 40/0.01mg/ml

Evέσιμο διάλυμα

Denemarken Dentocaine 40/0.01mg/ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Estland Dentocaine 40/0.01mg/ml

Finland Dentocaine 40/0.01mg/ml

Injektioneste, liuos

Griekenland Anespharma

Letland Dentocaine 40/0.01mg/ml

šķīdums injekcijai

Litouwen Dentocaine 40/0.01mg/ml

Injekcinis tirpalas

Luxemburg Dentocaine 40/0.01mg/ml

solution injectable

Nederland Loncarti 40/0.01mg/ml

Noorwegen Loncarti

Polen Dentocaine

Roemenië Artidental 40/0.01mg/ml

soluţie injectabilǎ

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013

Vragen of liever telefonisch contact?

Wij bellen u zo snel mogelijk terug!

In deze bijsluiter:

Scandonest 3% zonder VC, injectievloeistof 30 mg/ml

1. Wat is Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml, oplossing voor injectie en waarvoor wordt het gebruikt?

2. Wat u moet weten voordat u Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml, oplossing voor injectie krijgt toegediend.

3. Hoe wordt Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml, oplossing voor injectie toegediend?

4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml, oplossing voor injectie?

1. Wat is Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml, oplossing voor injectie en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud:

Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml is een geneesmiddel onder de vorm van een oplossing voor injectie. Een spuitampul bevat 1,8 ml steriele injectievloeistof. Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml is verkrijgbaar in vacuüm blikverpakkingen inhoudende 50 spuitampullen

van 1,8ml.

Geneesmiddelengroep:

Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml, oplossing voor injectie is een middel voor

plaatselijke verdoving (een lokaal anestheticum van het amidetype). Het wordt gebruikt in de

tandheelkunde.

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Therapeutische indicaties:

Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml is bestemd voor plaatselijke verdoving bijtandheelkundige ingrepen.

2. Wat u moet weten voordat u Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml, oplossing voor injectie krijgt toegediend.

Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml mag niet gebruikt worden in de volgende gevallen:

Vanwege de actieve stof mepivacaïnehydrochloride (zorgt voor lokale verdoving) mag Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml niet gebruikt worden in geval van:

• Bij overgevoeligheid voor lokale anesthetica van het amidetype.

• bij kinderen jonger dan 4 jaar

Wees extra voorzichtig met Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml, oplossing voor injectie:

• Want het injecteren moet met de nodige voorzorgsmaatregelen plaatsvinden opdat ze

niet rechtstreeks in de bloedbaan terechtkomt.

• Er is voorzichtigheid geboden bij patiënten met ernstige leveraandoeningen.

• Circulatiestoornissen, zoals bloeddrukdaling en verandering van de polsfrequentie,

kunnen voorkomen: nauwkeurige controle is noodzakelijk.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in

het verleden is geweest.

Zwangerschap

Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht

overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Vraag uw (tand)arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Mepivacaïne passeert, evenals andere lokale anesthetica, de placenta.

Mepivacaïne wordt in de moedermelk uitgescheiden.

Vraag uw (tand)arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Alleen de tandarts kan, op grond van de toegediende hoeveelheden en de toestand van de patiënt, beslissen of de patiënt na de ingreep in staat zal zijn om aan het verkeer deel te nemen of om machines te bedienen.

3. Hoe wordt Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml, oplossing voor injectie toegediend?

Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml wordt toegediend door injectie. Voor een routine ingreep is de normale dosis voor volwassen patiënten 1 spuitampul; voor meer uitgebreide ingrepen kunnen 2 tot 3 spuitampullen nodig zijn, zulks ter beoordeling van de tandarts. De grens van 3 spuitampullen niet overschrijden.

Daar het injecteren van koude oplossingen op zich pijnlijk is, verdient het aanbeveling de spuitampullen zo nodig voor gebruik op de juiste temperatuur te laten komen. De injectievloeistof moet meteen na het aanbreken van de ampul worden gebruikt. Een eventueel achtergebleven rest ingeval niet de volledige inhoud is gebruikt, mag niet meer worden gebruikt.

ALLEEN BESTEMD VOOR GEBRUIK VOOR TANDHEELKUNDIGE VERDOVING

Wat u moet doen als er te veel Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml toegediend is:

Wanneer uw tandarts te veel Scandonest 3% heeft toegediend, dient onmiddellijk contact op genomen te worden met uw arts of apotheker.

De symptomen kunnen optreden door grove overdosering, te snelle absorptie, of door een per abuis gegeven intravasculaire injectie en uiten zich via het centrale zenuwstelsel en het cardiovasculaire stelsel.

Symptomen van het centrale zenuwstelsel zijn spraakstoornissen, licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, wazig zien en beven, gevolgd door sufheid, convulsies, bewusteloosheid en eventueel ademhalingsstilstand.

De cardiovasculaire symptomen zijn lage bloeddruk (hypotensie) en depressie van het myocard. Deze symptomen kunnen zowel het gevolg zijn van te laag zuurstofgehalte in de weefsels of de ingeademde lucht (hypoxie) veroorzaakt door stuipen (convulsies) en tijdelijke onderbreking van de ademhaling (apnoe), als door te laag zuurstofgehalte in de weefsels of de ingeademde lucht (hypoxie) veroorzaakt door een direct effect.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml, oplossing voor injectie bijwerkingen veroorzaken.

• Overgevoeligheidsreacties als gevolg van de toediening van mepivacaïnehydrochloride.

• Ernstige reacties als gevolg van Scandonest 3% zonder vasoconstrictor zijn identiek aan de reacties waargenomen bij andere lokale anesthetica. Deze reacties kunnen optreden bij grove overdosering, te snelle absorptie of door een per abuis gegeven intravasculaire injectie (zie “Wat u moet doen als er te veel Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml toegediend is”).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig

ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml, oplossing voor injectie?

Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30mg/ml buiten bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25°C.

De spuitampullen moeten in het donker bewaard worden. Een spuitampul waarvan slechts een gedeelte van de inhoud is gebruikt, mag niet later opgebruikt worden.

Uiterste gebruiksdatum:

De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld en op iedere individuele spuitampul aangegeven met “EXP”. De eerste 2 cijfers stellen de maand voor en de laatste 2 cijfers stellen het jaar voor. Het geneesmiddel is houdbaar tot de laatste dag van de aangegeven maand in het aangegeven jaar. Gebruik Scandonest 3% zonder vasoconstrictor 30 mg/ml niet meer na de datum op de verpakking achter “EXP” op het etiket

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april 2011.

Openingstijden

Maandag – Donderdag: 9.00 – 17.30 uur
Vrijdag: 9.00 – 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 15.00 uur (op afspraak)

Telefoonnummers

Regulier: 040 236 4711

Nooddienst: 0900 – 543 7745

Afspraak maken

  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
Afspraak maken
close slider

Maak een afspraak

  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ